مغز ما

به نام خدا


مغز انسان عضو بسیار پیچیده ای است، حتی پیچیده تر از یک ابر کامپیوتر! مغز را براحتی می توان مهمترین عضو بدن خطاب، و عملکرد آن را می توان بصورت بسیار واضحی به عملکرد یک مدیر شرکت تشبیه کرد. مدیری که تمام شرکت را کنترل می کند. خب... مغز هم مدیر بدن ماست، تمامی دستورات اجرایی از مغز منشاء می گیرد. اما این عضو مهم از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

به طور کلی می توان مغز را به این پنج بخش تقسیم کرد:

1- لوب پیشانی « بخش صورتی رنگ در شکل ها»

2- لوب گیجگاهی «بخش نارنجی رنگ در شکل ها»

3- لوب آهیانه «بخش آبی رنگ در شکل ها»

4- لوب خلفی (پس سری) «بخش سبز رنگ در شکل»

5- مخچه «بخش پوست پیازی رنگ در شکل»

مخ: مخ انسان حدود 85 درصد مغز را تشکیل می دهد. لایه ی نازک خارجی هر یک از نیمکره ها قشر مخ را تشکیل می دهند. این امر به شما امکان می دهد تا فکر کنید، حرف بزنید، یاد بگیرید، حرکت کنید و... سطح قشر مخ بسیار چین خورده است؛ به همین سبب بیشــــــــــــــــتر آن در فضای کوچک داخل جمجمه جای گرفته اســـــــــــــــت.

قشر مخی: تفکر، یادگیری، تجسم، شخصیت و رفتار

ناحیه بروکا: گفتار تولید می کند.

لوب فرونتال: حرکات پیچیده ای همانند نواختن آلت موسیقی هماهنگ می سازد.

قشر حرکتی اولیه: پـــــیام ها و علائم را به ماهیچه ها می فرستد تا بدن را به حرکت در آورد.

قشر حسی اولیه: پیام ها و علائم را از حسگر های پوست و ماهیچه ها می گیرد.

ناحیه ارتباط حسی: احساسات پوستی را تفسیر و ذخیره می کند.

قشر بینایی اولیه: علائم یا پیام ها را از چشم دریافت می کند.

ناحیه ارتباط بینایی: علائمی که قشر بینایی اولیه به او می دهد را تجزیه و تحلیل می کند.

ناحیه ورنیکه: به تفسیر زبان نوشتاری و گفتاری کمک می کند.

قشر شنیداری اولیه: صدا را شناسایی می کند.

قشر ارتباط شنیداری «سمعی»: الگو های صدایی مانند آهنگ ها را شناسایی می کند و با حافظه می سپارد.

اعصاب جمجمه ای: از بخش زیرین مغز شروع شده و به طور عمده با صورت و گوش در ارتباطند.

عادل سعیدی راد


/ 1 نظر / 209 بازدید
fz

احسنت